Uherský Brod – Újezdec

Farní kostel sv. Jana Křtitele

Původní nástroje

Původní varhany instalované v souvislosti se stavbou kostela sloužily do roku 1917, a mnoho o nich nevíme – ve farních kronikách nejsou bližší údaje. Další varhany byly dostavěny, zkolaudovány a následně posvěceny 18. března 1918. Jejich stavitelem byl varhanář Žuja z Uherského Brodu, řezbářské práce provedl řezbář Celler z Olomouce. Rozpočet varhan byl stanoven na 4600 K, částku 4280 K věnoval na tento účel pan Vilém Weiz z Těšova, který chtěl pro kostel „něco udělat“ a byl takto domluven s tehdejším duchovním správcem  P. Skácelem. Práce byla dobře odvedena, varhany byly oceněny inspektorem varhan, dómským kapelníkem P. A. Petrzolim z Olomouce, na cenu zhruba 10 000 K. Kompletní výdaje byly 5883,40 K. Varhany sloužily do roku 1959.

Stavba současných varhan

Přípravy na stavbu současných varhan, a tedy už třetích v pořadí, začaly v roce 1956 za působení P. Josefa Joška, který tak reagoval na přání svého předchůdce P. Václava Tylčera. Od září 1956 tak byly jednou za měsíc za tímto účelem konány v kostele sbírky.

Jednání o stavbě nástroje byla zahájena se soukromou firmou „Stavitelství varhan Ladislav Hauser“ v Trnovanech – Teplicích. Když už bylo téměř všechno dojednáno, dostal farní úřad pokyn,  že nástroj musí být postaven pouze národním podnikem a veškerá jednání tedy začala nanovo, tentokrát s továrnou na varhany       v Krnově. U této firmy ale nevyhovovaly platební podmínky i způsob, jakým navrhovali dispozici varhan, jednání tak byla opět přerušena. Na základě doporučení P. Antonína Láníka, administrátora v Šaraticích u Brna, se farní úřad obrátil na varhanářství v Brně – Bohunicích, což byla odnož Dřevopodniku města Brna. Smlouva s tímto podnikem byla uzavřena 17. 12. 1957, a začátkem února 1958 se začalo stavět. Dozor nad stavbou měl jmenovaný P. Láník. V rámci bohunického varhanářství dostaly naše varhany opusové číslo 23, a jsou stále uvedeny v záznamech výrobce (odkaz – http://www.varhany-brno.com/.

Farnost mezitím pilně sháněla peníze a farníci ukázali štědrou ruku. Hledal se také kupec na staré varhany, které se nakonec podařilo prodat za 15 000 Kč do farního kostela v Rousínově u Brna. Naposledy se na tyto varhany hrálo na velikonoce 1959, pak byly definitivně odstraněny. Pro nové varhany bylo potřeba velkých úprav, varhanáři byli ubytováni 6 týdnů na faře a farníci ochotně a ve velké míře přispěli na jejich výživu.

Kolaudaci varhan provedl 27. června 1959 Prof. Emil Hába, varhaník v Uherském Brodě. Přítomni byli místní administrátor, zástupci firmy a bratři Miroslav a Karel Zadákovi, kteří prováděli dokončovací práce a ladění. Svěcení se konalo na hody 28. června 1959, provedl jej děkan z Nivnice, P. Antonín Kyselák, a odpoledne po svěcení byl asi hodinový slavnostní koncert. Pro tuto slavnou příležitost složil   P. Streit z Vážan nad Lit. báseň, která je v celém znění uvedena ve farní kronice. Z celkového počtu 14 slok zde pro příklad uvádím pouze 2 závěrečné:

„Ó, varhany, jež dnes k nám vítáme

svým hlasem k srdcím mluvte,

a nám, kdo s vámi v chrámě zpíváme,

vždy Božím hlasem buďte.

Vy s námi proste, s námi děkujte

za všechny Boží dary,

vy celým žitím s námi putujte

až do bran věčné slávy.“

 Celkové náklady na nové varhany byly 201 064 Kčs. Všechny peníze byly získány sbírkami v kostele, štědrými dary jednotlivců a prodejem starého nástroje.

Opravy a rekonstrukce

Rozsáhlou opravou prošly varhany v druhé polovině roku 1995 za působení P. Františka Bůžka. Jednalo se o podstatnou rekonstrukci nástroje, kterou provedl varhanář Jaroslav Stavinoha z Val. Bystřice. Náklady – cca 100 000 Kč. Kolaudační koncert provedl P. Zdeněk Angelik Mička z řádu Dominikánů z Uherského Brodu.

Další oprava varhan se provedla v roce 2003, kdy byl správcem farnosti P. Petr Wnuk. Původně nebyla naplánována práce velkého rozsahu, zjistilo se ale, že větší část nástroje je napadena červotočem. Některé části byly proto vyměněny, zbytek napuštěn chemikálií. Na čelní zdi kostela bylo na doporučení varhanářů (opět firma J. Stavinohy) zazděno půlkruhové okno původně zakryté dřevotřískou, ve které byly ideální podmínky pro líheň červotoče. Pro vylepšení akustických vlastností byly na bočních stěnách varhanní skříně vyřezána 2 „okna“. Práce trvala několik týdnů. Celková suma – 300 000 Kč. Kolaudace opraveného nástroje proběhla 12. září 2003 diecézním organologem, který se vyjádřil v tom smyslu, že práce na nich odvedená je v porovnání s cenou „za hubičku“. Malý kolaudační koncert provedl varhaník Roman Coufalík, student opavské církevní konzervatoře a v té době jeden z varhaníků.

Technické údaje

Varhany mají pneumatickou trakturu (tónovou i rejstříkovou), jsou dvoumanuálové, a spolu s pedálem zní ve 22 rejstřících.

Pneumatický systém zajišťuje 1 hlavní měch a 2 pomocné.

    Dispozice

I. manuál

Bourdon 16´
Principál 8´
Flétna dutá 8´
Kvintadena 8´
Salicionál 8´
Oktáva 4´
Flétna zobcová 4´
Kvinta 2 2/3´
Dolkán 2´
Mixtura 5-7 nás. 11/3´
II – I 8´
I –I 4´
II – I 4´
II – I 16´

 II. manuál (pozitiv)

Kopula major 8´
Kopula minor 4´
Principál 4´
Oktáva 2´
Kvinta 11/3´
Mixtura cymbál 3 nás. 2/3´
I – II 8´
II – II 4´
II – II 16´

 Pedál

Principál bas 16´
Subbas 16´
Oktávbas 8´
Roh kamzičí 8´
Pommer krytý 4´
Mixtura 4 nás. 2 2/3´
I – P 8´
II – P 8´

Pomocná a další zařízení

Tremola – oba manuály
Volné kombinace A, B
Pevné kombinace F, PL, TT
Automatický anulátor pedálu
Rejstříkové krescendo – válec
Vypínač ruč. rejstříkování
Vypínač rejstříkového krescenda

Koncert k 50 výročí postavení, kolaudace a posvěcení varhan

Koncert se uskutečnil v neděli 6. prosince 2009. Překvapivě početné publikum si mohlo v přirozené akustice kostela poslechnout zvuk varhan v jiné podobě, než běžně slýchají na bohoslužbách.

Program koncertu:

  • J. S. Bach – Preludium a fuga B dur
  • B. Charpentier – Fuga g moll
  • F. X. Brixi – Preludium F dur
  • L. Boёllmann – Gotická suita (2 části)
  • Priére Á Notre Dame
  • Toccata

Tento slavnostní koncert provedl pan Jaroslav Šmilauer z Uherského Brodu, který je našim farníkům znám jednak jako dlouholetý spolupracovník pěveckého sboru Dvořák, jehož jsme v našem kostele zvyklí slýchat pravidelně ve vánoční době, a také jako pedagog uherskobrodské ZUŠ (odkaz http://www.zus-ub.cz/). Podstatné ale také je, že je vnukem Emila Háby, který právě před 50 lety naše varhany kolaudoval.

Mgr. Tomáš Lekeš – varhaník