Vítáme vás na stránkách varhaníků a hudebníků římskokatolické farnosti Uherský Brod

 

L I T U R G I E

   Kristova oběť na kříži a celé jeho dílo vykoupení bylo nejen dílem záchrany lidstva, ale současně a především oslavou nebeského Otce.

   Všichni Kristovi následovníci, kteří jsou na základě křtu přičleněni ke Kristu, stali se součástí jeho tajemného těla – Církve. Ježíš Kristus nás vrcholným způsobem zapojuje do své oslavy Otce a do svého díla spásy světa, když nás svým Duchem shromažďuje jako hierarchicky uspořádané společenství, které „skrze Krista, s Kristem a v Kristu“ oslavuje nebeského Otce. Tato společná oslava Boha se nazývá liturgie.

   Řecké slovo „leiturgía“ znamená „veřejné dílo“, službu ve jménu lidu nebo v prospěch lidu. Prostřednictvím slavení liturgie Ježíš Kristus zpřítomňuje dílo vykoupení a zapojuje nás do něho a tím současně spolu s ním také my oslavujeme nejdokonalejším způsobem Boha. Liturgie, bohoslužba, má podobu kříže i v tom smyslu, že je zaměřena vertikálně (svislá část kříže) – na vztah mezi Bohem a člověkem. Tato vertikála nese horizontálu (příčné rameno kříže). Vztah Boha k nám a nás k němu je nosným vztahem také pro otevřenost a sjednocování v lásce všech lidí, ba celého stvoření. Když tato dvojitá jednota – s Bohem i s lidmi – se nejplněji uskutečňuje v liturgii, je liturgie nejdůležitější aktivitou Církve.

   Při slavení liturgie nejsou prvořadé naše výkony (výzdoba, zpěv, různé jiné aktivity), ale otevření se prožívání přítomnosti Trojjediného Boha a přijímání darů jeho zachraňující lásky. Podstata oslavy Boha nespočívá v našich aktivitách, ale v tom, že se dáváme ním obdarovávat a že s vírou posloucháme jeho vůli a s jeho pomocí ji chceme uskutečňovat. Z toho vyplývá, že náboženský život Církve a jednotlivého křesťana se nevyčerpává slavením liturgie, ale má pokračovat prožíváním každodenních okolností ve spojení s Bohem a podle jeho vůle.   (mons. František Rábek, vojenský ordinár)

-ts, jh-