Historie prispevku

Slavnost Nejsvětější Trojice – neděle po Seslání Ducha Svatého

Křesťan, který věří v Nejsvětější Trojici a prožívá tajemství jejího života, odmítá jakýkoliv egoismus a lásku k sobě. Stává se skutečným obrazem Boha, který je společenstvím a vztahem osob.

Trojice je tajemstvím „pro nás“ a pro naši spásu. Je to tajemství společného bytí. Otec, Syn a Duch Svatý společně sestupují k nám, přizpůsobují se našim malým rozměrům, aby přebývali s námi – proto, aby se náš život podobal jejich životu.

/M. Šuráb/

„Kristus je Bohem, který zpívá, a je Bohem těch, kteří zpívají.“  /Klement z Alexandrie/

„Hudebníci Církve, dříve, než začnete zpívat, hrát… modlete se, meditujte nad Slovem a texty posvátné liturgie. Modlete se. Určete si tichý prostor pro adoraci, poklekněte před Eucharistií, darujte si hodiny užaslé adorace. Obnova sakrální hudby vyžaduje hlubokou zbožnost, která vyrůstá z naslouchání Slova a z něho vyplývající modlitby. Položme základy pro obnovenou církevní budovu, která se bude odlišovat krásou, harmonií, jasností a průhledností.“   /Benedikt XVI./

“ K tomu, abychom žili z Eucharistie, musíme strávit mnoho času v modlitbě před Nejsvětější svátostí. To zakouším každý den. Tam nacházím sílu, útěchu a oporu.“   /sv. Jan Pavel II./

 Liturgie

Kristova oběť na kříži a celé jeho dílo vykoupení bylo nejen dílem záchrany lidstva, ale současně a především oslavou nebeského Otce.

   Všichni Kristovi následovníci, kteří jsou na základě křtu přičleněni ke Kristu, stali se součástí jeho tajemného těla – Církve. Ježíš Kristus nás vrcholným způsobem zapojuje do své oslavy Otce a do svého díla spásy světa, když nás svým Duchem shromažďuje jako hierarchicky uspořádané společenství, které „skrze Krista, s Kristem a v Kristu“ oslavuje nebeského Otce. Tato společná oslava Boha se nazývá liturgie.

Řecké slovo „leiturgía“ znamená „veřejné dílo“, službu ve jménu lidu nebo v prospěch lidu. Prostřednictvím slavení liturgie Ježíš Kristus zpřítomňuje dílo vykoupení a zapojuje nás do něho a tím současně spolu s ním také my oslavujeme nejdokonalejším způsobem Boha. Liturgie, bohoslužba, má podobu kříže i v tom smyslu, že je zaměřena vertikálně (svislá část kříže) – na vztah mezi Bohem a člověkem. Tato vertikála nese horizontálu (příčné rameno kříže). Vztah Boha k nám a nás k němu je nosným vztahem také pro otevřenost a sjednocování v lásce všech lidí, ba celého stvoření. Když tato dvojitá jednota – s Bohem i s lidmi – se nejplněji uskutečňuje v liturgii, je liturgie nejdůležitější aktivitou Církve.

Při slavení liturgie nejsou prvořadé naše výkony (výzdoba, zpěv, různé jiné aktivity), ale otevření se prožívání přítomnosti Trojjediného Boha a přijímání darů jeho zachraňující lásky. Podstata oslavy Boha nespočívá v našich aktivitách, ale v tom, že se dáváme ním obdarovávat a že s vírou posloucháme jeho vůli a s jeho pomocí ji chceme uskutečňovat. Z toho vyplývá, že náboženský život Církve a jednotlivého křesťana se nevyčerpává slavením liturgie, ale má pokračovat prožíváním každodenních okolností ve spojení s Bohem a podle jeho vůle.   (mons. František Rábek, vojenský ordinár)

-ts, jh-